• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Oppimisen ja koulunkäynnin pulmat

Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan yleisesti vaikeutta saavuttaa opiskelun tavoitteita. Koulussa puhutaan oppimisvaikeuksista, kun oppimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii oppilaalta kohtuuttomasti aikaa ja vaivaa. Oppimisvaikeudet yhdistetään tavallisesti lapsuuteen ja ala-asteen kouluvaikeuksiin. On muistettava, että oppimisvaikeudet voivat olla todellinen uhka myös lapsen itsetunnolle ja identiteetin kehitykselle ja samoin peruskoulun jälkeisille koulutus- ja ammattihaaveille.

Oppimisvaikeuksien taustalta voi löytyä hyvin monenlaisia syitä. Oppimisen ongelmia voivat aiheuttaa mm. huono kuulo tai näkö, heikkolahjaisuus tai älyllinen kehitysvammaisuus, tietyn oppimisen alueen erityisvaikeus, tarkkaavaisuushäiriö, tehottomat opiskelutottumukset, heikko opiskelumotivaatio tai erilaiset mielenterveyden ongelmat, kuten masennus. Toisaalta psykososiaaliset hankaluudet kuten vaikea perhetilanne tai päihderiippuvuus voivat haitata koulunkäyntiä. Vaikeuksien taustalla voi olla myös ongelmallinen oppilas-opettaja suhde tai luokan toverisuhteiden ongelmia. Kun mietitään opiskelun tukemista, ensisijaista on oppimisvaikeuksien syiden selvittäminen. Vasta tämän jälkeen voidaan paneutua tukitoimien suunnitteluun.