• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Siirtyminen alakoulusta yläkouluun

Vuosiluokalle 7 siirtyminen on oppilaalle suuri ja vaativa vaihe, koska aiempien vuosien aikana omaksuttu luokanopettajajärjestelmä vaihtuu aineopettajajärjestelmään. Kuten kaikissa nivelvaiheissa tässäkin on erittäin tärkeää ennakoida siirtymää valmentamalla  oppilasta, huoltajaa ja vastaanottavaa opetusyksikköä.  Asiallisen informaation on kuljettava eri toimijoiden välillä ja keskeistä on myös myönteistä kehityksestä tiedottaminen. Tärkeintä on huolehtia siitä, että oppilas ei missään vaiheessa jää ”tyhjän päälle”. Tähän  pyritään tiedonkulkua ja yhteistyötä tehostamalla. Tärkeää on myös, että vanhempia rohkaistaan ottamaan yhteyttä uuteen kouluun tässä nivelvaiheessa.

Siirtymävaiheen tukena toimii tiimi, joka muodostuu luokanopettajasta, opinto-ohjaajasta, erityisopettajasta ja tarvittaessa koulukuraattorista, koulupsykologista, huoltajasta sekä muista asiantuntijoista.

Kouluissa on käytössä seuraavanlaisia tukitoimia ja yhteistyökäytäntöjä oppilaan siirtyessä seitsemännelle vuosiluokalle:

OppilaatLuokanopettajat antavat tietoa muutoksista, joita seitsemännelle luokalle siirtyminen tuo tullessaan.
Oppilailta kysytään luokkatoveritoivomukset
Henkilökunta (opo, erityisopettaja, tukioppilaat, rehtori, tuleva luokanvalvoja) käy kertomassa tulevasta koulusta
Laajennettu terveystarkastus kesällä ennen seitsemännelle luokalle menoa, vanhemmat kutsutaan mukaan
1-6 luokkien ja 7-9 luokkien yhteiset retket ja tapahtumat, jolloin tutustutaan ja perehdytään mm. yhteisiin pelisääntöihin ja luodaan pohja myönteiselle ilmapiirille
Tutustumiskäynti tulevaan kouluun esimerkiksi opinto-ohjaajan ja tukioppilaiden avustuksella.
Kokonainen tutustumispäivä tulevaan kouluun, jolloin oppilailla on mahdollisuus paremmin tutustua kouluun ja tulevaan luokanvalvojaan ja muihin opettajiin
Oppilaat kirjoittavat esittelykirjeen tulevalle luokanvalvojalleen
Seitsemännen luokan syksyllä järjestettävät ryhmäyttämispäivät, joissa mukana ovat oppilaat, luokanvalvojat, tukioppilaat ja muuta koulun henkilökuntaa.  Mukana voi olla myös ulkopuolisia yhteistyötahoja (mm. nuorisotoimi, seurakunta).  Ryhmäyttämisen tarkoitus on tutustuttaa oppilaat ja luokanvalvoja sekä koulun muuta henkilökuntaa toisiinsa ja luoda myönteistä ilmapiiriä opiskeluun

Huoltajat
rehtori ja luokanopettaja tiedottavat huoltajille siirtymiseen liittyvistä asioista mm. vanhempainilloissa, joissa voi olla mukana tulevan koulun rehtori ja opinto-ohjaaja.
järjestetään keväällä tulevien seitsemäsluokkalaisten vanhemmille vanhempainilta, joissa esitellään opiskeluun liittyviä asioita sekä koulun tiloja, toimintaa ja henkilökuntaa
Lisäksi seitsemännelle luokalle siirtymisestä keskustellaan huoltajien kanssa mm. oppilaan arviointikeskusteluissa.  Tällöin huoltajat voivat esim. esittää toivomuksiaan tulevasta  luokkamuodostuksesta.  Kun kyseessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi, keskusteluja järjestetään useampia ja mukana on myös oppilashuoltohenkilöstöä.
Alkusyksystä järjestetään seitsemäsluokkalaisten vanhemmille vanhempainiltoja, joissa tiedotetaan lisää opiskeluun liittyvistä asioista.  Voidaan myös keskustella siirtymävaiheessa mahdollisesti esiinnousseista pulmatilanteista ja murrosikään liittyvistä kysymyksistä 

Opettajat
kuudennen ja seitsemännen luokkien opettajat järjestävät erilaisia tapaamisia tässä nivelvaiheessa joko keväällä tai syksyllä.  Tapaamiset ovat joko yleisiä info-tilaisuuksia, ns. siirtymä- tai nivelvaihekokouksia tai erityistä tukea tarvitsevien lasten palavereita.
Tulevat luokanvalvojat tutustuvat jo keväällä tuleviin oppilaisiinsa
Oppilashuoltoryhmät:

Oppilashuoltoryhmien työ 
painottuu erityistä tukea tarvitsevien lasten asioiden selvittämiseen ja tarvittavan tuen suunnitteluun ja järjestämiseen
eri luokka-asteiden oppilashuoltoryhmien tapaamisia voi olla sekä keväällä että syksyllä
tapaamisissa voi asiasta tai tapauksesta riippuen olla mukana koko oppilashuoltoryhmä tai vain osa siitä (rehtori, opo, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi).
oppilashuoltoryhmän asiantuntemusta käytetään luokkien muodostamisessa.


Tukioppilaat
 
keväällä käyvät kertomassa kuudesluokkalaisille tulevasta koulusta 
esittelevät koulun tiloja oppilaiden käydessä tutustumassa tulevaan kouluunsa keväällä 
ovat syksyllä vastassa uusia seitsemäsluokkalaisia, toimien oppaana uudessa koulussa ja joissakin kouluissa he ovat mukana järjestämässä tervetuliaisjuhlaa
tukioppilailla on omat seiskojen kummiluokat, joiden kanssa he järjestävät monenlaista toimintaa hyvän yhteishengen luomiseksi

Muut tahot

uusille seitsemäsluokkalaisille järjestetään syksyllä eri yhteistyötahojen kanssa ns. ryhmäyttämispäivä, jolloin oppilaat, luokanvalvojat ja muu henkilökunta tutustuvat toisiinsa ja luovat myönteistä ilmapiiriä opiskeluun

erityistä tukea tarvitsevien lasten neuvotteluja järjestetään myös erilaisten hoito- ja viranomaistahojen kanssa tässä nivelvaiheessa oikean koulumuodon löytämiseksi

Liitetiedostot