• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

TEHOSTETTU TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA


Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, tulee antaa tehostettua tukea. Tehostettu tuki sisältää oppilaalle annettavia, erityisesti 16 §, 31 § ja 31 a §:ssä säädettyjä tukimuotoja sekä tarvittavia pedagogisia järjestelyjä. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen tulee käsitellä opettajien pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti  oppilashuoltotyössä. Pedagogisen arvion laativat oppilaan opettajat. Siinä todetaan oppilaan koulunkäynnin tilanne, hänen vahvuutensa, tuen tarpeet sekä kaikki ne yleisen tuen muodot, joita on jo käytetty. Pedagoginen arvio on pohjana oppimissuunnitelman laatimiselle siirryttäessä tehostettuun tukeen.Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Tehostetun tuen avulla tuetaan oppilaan oppimista ja kasvua sekä ehkäistään oppilaan oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista, monimuotoistumista  ja kasautumista.  Sekä esi- että perusopetuksessa on tärkeää tuoda esiin oppilaan vahvuuksia, saada aikaan onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa myönteistä kuvaa itsestä ja koulutyöstä. Opetusjärjestelyjen tulee olla joustavia ja ne koostuvat monimuotoisesta eriyttämisestä, tiimi- ja samanaikaisopetuksesta, ryhmäjaoista, tukiopetuksesta sekä osa-aikaisesta erityisopetuksesta. Tehostetun tuen vaiheessa oppimääriä ei yksilöllistetä, mutta voimakas eriyttäminen on huomioitava arvioinnissa ja se tulee saattaa huoltajalle tiedoksi.

 

Liitetiedostot