• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Erityisopetus

 

Erityisopetuksen tehtävänä on turvata jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuudet tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen. Ensisijaisesti tuetaan oppilaan myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä. Tavoitteena on auttaa oppilasta suoriutumaan oppivelvollisuudestaan omien edellytystensä mukaisesti mahdollisimman hyvin.
Erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimisvalmiuksiensa parantamiseksi. Oppimisvaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi kommunikaatiotaidoissa kuten puhumisessa, lukemisessa, kirjoittamisessa ja kuuntelemisessa. Ne voivat liittyä johonkin oppiaineeseen (esimerkiksi matematiikka, vieraat kielet) tai ilmetä aistitoimintojen, hahmottamisen, motoriikan, muistin, tarkkaavaisuuden, keskittymisen, tunne-elämän tai sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöinä. Erityisopetuksella tuetaan myös niitä oppilaita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Erityisopetusta annetaan sopimuksen mukaan rinnakkaisopetuksena yksilöllisesti tai pienryhmässä erityisopetustilassa tai samanaikaisopetuksena yleisopetuksen ryhmässä oppituntien aikana. Erityisopetusta annetaan oppilaan tarpeiden mukaan jaksoina tai jatkuvana opetuksena yhdessä tai useammassa oppiaineessa yleisopetuksen yhteydessä.
Oppilaalla on mahdollisuus saada erityisopetusta, mikäli opetuksen eriyttäminen ja tukiopetus yleisopetuksessa eivät yksin riitä.