• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Levottomuus

 

Jokaisella on oikeus turvalliseen ja häiriöttömään opiskelutapahtumaan. Kuitenkin osa oppilaista häiritsee opetusta.

Levottomuuteen voi olla monia syitä:

1. oppilaan keskittymiskyky tai sosiaaliset taidot ovat ikätasoa heikommat

2. oppilaan elämäntilanne on hankala

3. opetusmenetelmät ja oppimisympäristö eivät tue oppilaan tapaa oppia

4. ryhmälle tai osalle oppilaista on tapahtunut jotain merkityksellistä (esim. edellinen välitunti)

5. opettajan mielentila

Yleinen tuki

- koulun ja luokan pelisäännöt

- kahdenkeskinen keskustelu (luokanvalvoja/rehtori)

- yhteistyö kodin kanssa, palaveri huoltajien kanssa koululla

- opettaja määrää Istumajärjestyksen

- positiivinen huomioiminen

Tehostettu tuki

- koko luokan tai osa luokan keskustelu + sopimus

- oppilashuoltoryhmän jäsen opettajan tueksi huoltajapalaveriin

- huoltaja/oppilas oppilashuoltoryhmään

- oppimissuunnitelma: tukitoimet, eriyttäminen, joustava ryhmittely

- psykologin tutkimukset

- koulupsykologin/koulukuraattorin psykososiaalinen tuki

- koulunkäyntiavustajan tuki

- opetusryhmän vaihto

Erityinen tuki

- joustava pienryhmäopetus erityisopettajan ohjauksessa

- erityisopetuksen siirtopäätös, HOJKS

- terapia