• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka on pedagoginen asiakirja. HOJKS:n laatimisessa hyödynnetään oppilaalle tehtyä oppimissuunnitelmaa. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia. 

HOJKS sisältää kuvauksen oppilaan oppimisvalmiuksista ja vahvuuksista, oppimiseen liittyvistä erityistarpeista sekä niiden edellyttämistä opetus- ja oppimisympäristöjen kehittämistarpeista. HOJKS:aan sisältyy opetuksen ja oppimisen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet, opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät sekä niiden oppiaineiden keskeiset tavoitteet ja sisällöt, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä. HOJKS:aan kirjataan opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut, kommunikaatiotavat sekä erityiset apuvälineet ja oppimateriaalit. Suunnitelmassa mainitaan tarvittaessa vastuualueineen henkilöt, jotka osallistuvat opetus- ja tukipalvelujen järjestämiseen. Tärkeää on myös kirjata kokemukset oppilaan kehitystä ja oppimista tukevista opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tukipalveluista.

HOJKS:sta ilmenee myös oppilaan edistymisen seurannan ja arvioinnin periaatteet. HOJKS tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Arviointi perustuu yleiseen oppimäärään ja/tai yksilöllisiin oppimääriin. HOJKS:n laaditaan moniammatillisena yhteistyönä. Se laaditaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa.