• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

ERITYINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

Oppilaalle tulee antaa erityistä tukea, mikäli oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän tulee kuulla oppilaan huoltajaa sekä hankkia oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Näiden perusteella tulee tehdä arvio erityisen tuen tarpeesta. Arvio on nimeltään pedagoginen selvitys. Pedagogista selvitystä tulee tarvittaessa täydentää psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä.

Pedagogisessa selvityksessä todetaan oppilaan vahvuusalueet sekä oppilaan oppimiseen ja kasvuun sekä opiskelutilanteisiin liittyvät keskeiset ongelmat. Selvityksessä todetaan oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio siitä, millaisia pedagogisia ja oppilashuollollisia järjestelyjä tarvitaan oppilaan oppimisen ja kasvun tukemiseksi. Pedagogiset järjestelyt voivat sisältää oppimisympäristöön, opetus- ja ohjaushenkilöstöön, opetus- ja opiskelumenetelmiin, materiaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä.

Tarvittaessa voidaan lisäksi hankkia muita asiantuntijalausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus tai sosiaalinen selvitys, joiden perusteella opetuksen järjestäjä arvioi oppilaan tarvitseman tuen määrän ja laadun. Opetuksen järjestäjä selvittää, voidaanko opetus ja mahdolliset tukipalvelut järjestää pääsääntöisesti muun opetuksen yhteydessä koulussa, joka muutoinkin olisi oppilaan lähikoulu.

Erityisen tuen  tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Opetus täytyy suunnitella oppilaan aloitekykyä ja itseluottamusta tukevaksi. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli oppilaan opiskelu muun opetuksen yhteydessä ei ole mahdollista tai se ei ole oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, opetus tulee järjestää osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä.

Liitetiedostot