• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

ERITYISTÄ TUKEA KOSKEVA PÄÄTÖS

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä määräaikainen ja valituskelpoinen kirjallinen hallintopäätös. Päätöksen määräaikaisuus tarkoittaa sitä, että oppilaan erityisen tuen tarve arvioidaan huolellisesti ainakin 2. vuosiluokan jälkeen ja ennen 7. vuosiluokalle siirtymistä. Opetuksen järjestäjän tulee tarvittaessa tarjota oppilaalle uudelleen tehostettua tukea, mikäli erityistä tukea koskevaa päätöstä ei uusita ja oppilas jatkaa opiskeluaan yleisopetuksessa. Näin ollen myös oppimissuunnitelma kirjataan tilanteen mukaiseksi. Erityisen tuen päätöksessä tulee käydä ilmi oppilaan koulupaikka tai muu opetuksen järjestämispaikka, pääsääntöinen opetusryhmä sekä resurssit, kuten avustaja - tai muut oppilashuoltopalvelut ja tarvittaessa myös oppimäärän yksilöllistäminen jossakin tai joissakin oppiaineissa. Mikäli edellä mainituissa asioissa tapahtuu muutoksia, tehdään näiden osalta hallintopäätös.

Erityisen tuen päätös tehdään yleensä vasta tehostetun tuen toimenpiteiden jälkeen. Esi- ja alkuopetuksen aikana pyritään oppilasta tukemaan pääasiassa yleisen ja tehostetun tuen keinoin. Näin ollen erityistä tukea koskevaa päätöstä ei pääsääntöisesti tehdä esi- ja alkuopetuksen aikana. Jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten, tehdään erityistä tukea koskeva päätös ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostettua tukea.