• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Oppilaanohjaus

Ohjaustoiminnalle on asetettu vaativat tavoitteet. Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua ja kehitystä sekä opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä. Ohjaustoiminnan tuella oppilaat oppivat tekemään omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja.

Yleisellä tasolla oppilaanohjauksen tavoitteena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä oppilaiden hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, on koulun kaikkien toimijoiden rooli ja työpanos keskeinen. Erityisen tärkeä vastuu on luokanohjaajilla (luokanvalvojilla), jotka huolehtivat oman vuosiluokkansa oppilaiden hyvinvoinnista, opintojen etenemisen seurannasta ja tukevat heitä opintopolun eri vaiheissa ja tilanteissa. (Kasurinen, 2007, Luokanohjaajan käsikirja, OPH)