• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

KOKOAIKAINEN ERITYISOPETUS

Erityinen tuki toteutetaan ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä. Mikäli se ei ole oppilaan yksilöllisten edellytysten kannalta mahdollista, opetus järjestetään osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä. Erityistä tukea saavan oppilaan opetus järjestetään tukea koskevan päätöksen perusteella yleisenä tai pidennettynä oppivelvollisuutena. 

Opetusryhmien muodostamisesta säädetään perusopetusasetuksessa (852/1998). Erityisopetusryhmässä saa olla enintään kymmenen oppilasta. Enimmäismäärä voidaan kuitenkin ylittää, jos järjestely ei vaaranna oppilaiden yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista. Pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavien opetusryhmässä saa olla enintään kahdeksan oppilasta ja vaikeimmin kehitysvammaisten ryhmässä kuusi oppilasta. Pidennetyn oppivelvollisuuden ja vaikeimmin kehitysvammaisten yhteisessä opetusryhmässä ryhmäkoko käytännössä määräytyy sen mukaan, kumpia oppilaita on enemmän.