• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

OPPILAAN OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN PERUSTA


Perusopetuslain mukaan opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Tätä tehtävää tukee koulun yhteisöllinen ja turvallinen toimintakulttuuri. Päämääränä on koulun perusrakenteiden, esimerkiksi arvojen, toimintamallien, eri sääntöjen ja oppituntien ulkopuolisen toiminnan, kehittäminen kasvatus- ja opetustyötä tukeviksi.  Laadukas perusopetus ja opiskelun tuki ovat erityisen tuen tarpeen syntymisen ehkäisyn olennainen perusta. Kaikilla esi- ja perusopetuksen oppilailla on subjektiivinen oikeus saada tarvittaessa opiskeluunsa tukea. Oppilasta autetaan opiskeluun liittyvissä pulmissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on opiskelun esteiden varhainen  tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 
Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta eri oppiaineiden opiskelussa, auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja valmiuksiaan sekä ehkäisemään ennakolta opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Yhteistyö kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja näin ollen omalta osaltaan auttaa opetustyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteisen kasvatusvastuun tavoitteena on parantaa oppilaiden oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa.