• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

OPPILASHUOLTORYHMÄN TOIMINTAPERIAATTEETOpetuksen järjestäjän on määrättävä opetussuunnitelman perusteiden mukaisen oppilashuollon järjestämistavasta.

Peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa on oltava  joko yksin tai yhdessä muiden koulujen tai oppilaitosten kanssa oppilashuoltoryhmä, joka vastaa moniammatillinen yhteistyöstä.
Ryhmä toimii yhdessä oppilaiden vanhempien ja kasvatuksesta vastaavien viranomaisten sekä hoidosta vastaavien asiantuntijoiden kanssa.  Toimintaperiaate on ENSISIJAISESTI  ENNALTAEHKÄISEVÄ, mutta tarvittaessa tulee puuttua oppilaiden ongelmiin.

Oppilashuoltoryhmä työskentelee koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi.

Ryhmän toimii  jatkuvassa, avoimessa vuorovaikutuksessa koulun tai oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa.
Kaikkien on  tiedettävä mitä oppilas- tai opiskelijahuolto tarkoittaa, miten se toimii, keitä siihen kuuluu ja mikä on sen työnjako suhteessa koulun muun henkilöstön tekemään oppilashuoltotyöhön

Ooppilaiden, opiskelijoiden ja vanhempien tietoisuus oppilashuollon tehtävistä ym. on ensiarvoisen tärkeää
Liitetiedostot