• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempien rooli lapsen kannustajana ja positiivisten kokemusten luojana on erittäin merkittävä. Vanhemmat antavat roolimallin ja vaikuttavat minäkuvan syntymiseen omalla palautteellaan lapsen suorituksista ja käyttäytymisestä. Myös vanhempien kannustus koulutyössä on ensiarvoisen tärkeää. Siksi huoltajien mukana olo koulun ja oppilashuollon kanssa tehtävässä yhteistyössä on välttämätöntä, koska he vastaavat oppilaan kasvatuksesta ja tuntevat hänet parhaiten. (Honkanen & Suomala, 2009. Oppilashuollon käsikirja)

Koulu pitää yllä ja kehittää aktiivisesti luottamuksellisia ja hyvin toimivia suhteita vanhempiin. Koulun tehtävä on tiedottaa omasta toiminnastaan riittävän monipuolisesti ja usein. Koulun ja kodin välisen yhteistyön merkitystä korostetaan siten, että yhdessä kotien kanssa rakennetaan kannustava ja toisen ihmisarvoa, elämää ja luontoa kunnioittava ilmapiiri kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Koulun kunnioitus vanhemmuutta ja oman lapsen tuntemista kohtaan on tärkeä osa yhteistyötä. Koulun toimijoiden tehtävänä on ammatillisen vuorovaikutuksen kautta tukea vanhemmuutta. Koulun tulee arvostaa perhettä, sen toimintatapoja, kulttuuria ja asiantuntemusta perheenjäsenistä. (Honkanen&Suomala, 2009. Oppilashuollon käsikirja) Yksityisessä ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa on eroja. Ammatillisessa vuorovaikutuksessa tulee tiedostaa omat tunteet ja säädellä tunteiden siivittämää käyttäytymistä ja vuorovaikutusta. Töissä ei voi mennä sen taakse, että minä nyt vain olen tällainen. (Nousiainen, 2009, Kasvatuskumppanuus ammatillisuutena)

Tärkeä yhteistyökumppani koulun ja kodin välillä on kouluterveydenhoitaja. Terveydenhoitaja tapaa vanhempia laajojen terveystarkastusten yhteydessä. Lisäksi hän tapaa vanhempia myös tarvittaessa. Kouluterveydenhoitaja kuuluu oppilashuoltotyöryhmään. Terveydenhoitaja osallistuu tarpeen mukaan myös vanhempainiltoihin. Yhtenä yhteyksien pitäjänä koulun ja kodin välillä voi toimia vanhempainyhdistys. Perusopetuksen valtakunnallisissa perusteissa korostetaan, että vanhemmilla on mahdollisuus ottaa vastuuta lapsensa tavoitteellisen kasvatuksen ja opetuksen toteutumisesta koulutyössä. Luottamukselliseen yhteistyöhön päästään vain yhteistyötä tekemällä. Koulujen opetussuunnitelmissa ilmaistaan koulukohtaiset yhteistyön tavoitteet.

Uusien yhteistyömuotojen etsiminen sekä vanhojen kehittäminen on hyvä nähdä osana kasvatus- ja opetustyön arkea. Kasvatuskumppanuus edellyttää ovien avaamista, avointa ja rehellistä vuorovaikutusta sekä kodeilta että kouluilta. Menestykselliseen opiskeluun kuuluu olennaisena se, että opetushenkilöstö saa käyttöönsä ja tietoonsa oppilasta koskevat olennaiset tiedot. Käytännön yhteistyömuotoja voivat olla:

Koulun taso:

Avoimet ovet

Vanhempainyhdistykset

Vanhempainillat

Juhlat ja muut tapahtumat

Tiedotteet, koululehdet

Yhteiset arvokeskustelut

Luokan taso:

Luokan vanhempainillat

Sähköpostitiedottaminen

Reissuvihot  ja luokkatoimikunnat

Luokan juhlat, retket ja tapahtumat.

Henkilökohtainen taso:

Keskustelut vanhempien ja/tai oppilaan kanssa (vanhempainvartti, kehityskeskustelu)

Henkilökohtaiset yhteydenotot soittamalla tai sähköpostilla

Palaverit oppilashuoltohenkilökunnan kanssa

 

 

 

 

Liitetiedostot