• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

OPISKELUN OHJAUS


Oppilaita tulee ohjata opiskelussaan koko perusopetuksen ajan. Opiskelun ohjauksen keskeinen tehtävä on tukea oppilaan kasvua tasapainoiseksi, terveen itsetunnon omaavaksi ja vastuunsa tuntevaksi ihmiseksi. Ohjauksen avulla oppilas kehittää omia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan, joita tarvitaan eri elämäntilanteissa. Ohjaus edistää myös erilaisten oppimistyylien tuntemusta, joiden avulla oppilas voi parantaa opiskelutaitojaan ja vähentää mahdollisia oppimisen esteitä. Itsetuntemuksen kehittyessä oppilaan on helpompi arvioida tulevaisuuden suunnitelmiaan ja tehdä päätöksiä oman ammatti- ja elämänuransa suhteen.

Nivelvaiheet ovat ohjauksellisesti keskeisiä kohtia oppilaan koulutyössä. Peruskoulussa tuetaan oppilaan turvallista siirtymistä alemmilta luokilta ylemmille. Samoin oppilasta tuetaan kouluasteiden rajat ylittävällä yhteistyöllä hänen siirtyessään toisen asteen oppilaitokseen. Ohjaus nivel- ja siirtymävaiheissa vaatii erilaisia yhteistyömuotoja. Oppilasta ohjaavien opettajien ensisijaisia yhteistyökumppaneita ovat oppilaan huoltajat sekä koulujen oppilashuollon asiantuntijat. 

Opiskelun ohjauksen onnistumiseksi kansallista, seudullista ja kunnallista ohjaus- ja palvelujärjestelmää tulee kehittää niin, että opettajat ja koulun muu henkilöstö saavat tarvitsemansa koulutuksen, tuen ja ohjauksen. Sitä tarvitaan etenkin silloin, kun opetusryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.