• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS


Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Tällaisia vaikeuksia ovat puheen äännevirheet, lukemiseen ja/tai kirjoittamiseen liittyvät vaikeudet, johonkin oppiaineeseen liittyvät vaikeudet, motoriset erityistarpeet, keskittymiseen tai aistitoimintojen vaikeudet tai tunne-elämään ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät hankaluudet.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan normaalin työjärjestyksen mukaisesti samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti ja se tulee tavoitteellisesti niveltää oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Kunkin oppilaan kohdalla erityisopettaja ja luokanopettaja/aineenopettaja suunnittelevat tarvittaessa muiden asiantuntijoiden ja huoltajien kanssa yhteistyössä opetuksen sisällön eli oppimissuunnitelman.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien syntymistä sekä tukea ja auttaa yksilöllisesti kaikkia oppilaita saavuttamaan yleisopetuksessa vaadittavat perustiedot ja -taidot. Lisäksi pyritään vahvistamaan oppilaan myönteistä käsitystä itsestään oppijana. Tavoitteena on, että tukea tarvitseva oppilas pystyy opiskelemaan oman luokkansa mukana.
Erityisopettaja kartoittaa yhteistyössä opettajien ja tarvittaessa koulupsykologin tai muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa tukea tarvitsevat oppilaat. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa myös oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös.