• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

ERIYTTÄMINEN


Eriyttäminen tarkoittaa erilaisten oppimisen väylien tarjoamista siten, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus oppia niin hyvin ja nopeasti kuin mahdollista. Eriyttämisen tulee olla suunniteltu prosessi, joka sisältää jatkuvaa, vuorovaikutteista, arvioivaa ja oppilaiden edistymisen mukaista ohjausta. Tärkeää on oppimisen laatu, ei niinkään opittavan oppiaineksen määrä.  Eriyttämisen avulla oppilaiden yksilölliset taipumukset ja ominaisuudet oppimisessa pääsevät nousemaan esille. Eriyttäessään opettajan on tiedostettava oppilaiden erilaiset oppimisedellytykset, jotta  tasapainoilu onnistumisen kokemusten ja ponnistelun välillä toteutuu. Pääajatuksena on tasavertaisuus, joka laajentaa yksilön oppimisen mahdollisuuksia ja lisää oppilaiden oppimisen potentiaalia. Onnistuneesti suunniteltu ja toteutettu eriyttäminen antaa kaikille oppilaille mahdollisuuden hyötyä paremmin opetussuunnitelmasta. 

Käytännössä eriyttäminen voi tarkoittaa esimerkiksi eriäviä oppiaineksen määriä ja/tai tehtäviä, kotitehtävien määrän vaihtelua oppilaskohtaisesti, erilaisia oppilasryhmittelyjä,  monipuolisia oppimisvälineitä ja -materiaaleja, henkilökohtaisen ohjauksen määrän lisäystä, samanaikaisopettajuutta, apuvälineiden käyttöä, suullisia kokeita. Eriyttämisestä hyötyvät erityisesti oppilaat, jotka etenevät opinnoissaan nopeammin ja/tai kaipaavat lisähaastetta sekä oppilaat, jotka tarvitsevat oppimiseensa enemmän aikaa ja/tai sisällöltään erilaista oppiainesta.

Liitetiedostot