• Opiskelemaan Ylä-Savoon
 • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
 • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Mitä oppimisvaikeudet ovat?

Oppimisvaikeudet ilmenevät hitaana tai poikkeavana taitojen kehittymisenä. Usein ne havaitaan jo varhaislapsuudessa esimerkiksi motoriikan, kielellisen kehityksen, tarkkaavaisuuden tai hahmottamisen ongelmina. Kouluiässä ne ilmenevät lukemisen, luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen tai laskemisen perustaitojen oppimisen vaikeuksina sekä tarkkaavaisuuden ylläpitämisen vaikeutena. Oppimisvaikeus voi vaikeuttaa oppimista joko kapea- tai laaja-alaisesti. Oppimisvaikeudella on usein neurologinen tausta ja niihin voi myös liittyä käyttäytymisen häiriöitä. Monilla vaikeudet jatkuvat vielä aikuisenakin, ja vaikeuttavat arkielämää ja kouluttautumista.  Oppimisvaikeuksia esiintyy arviolta 5–10 prosentilla lapsista. Oppimista voidaan helpottaa ja kehitystä tukea monin tavoin, esimerkiksi koulun tavanomailla tukikeinoilla, erityisopetuksella, puheterapialla, toimintaterapialla ja neuropsykologisen kuntoutuksen keinoin.

Jos oppimisessa ilmenee jatkuvaa, säännönmukaista vaikeutta, on aina selvitettävä sen syy. Jos huoli lapsen tai nuoren oppimisesta herää on syytä keskustella lasta tai nuorta opettavien henkilöiden ja vanhempien kanssa. Usein oppilasta voidaan tukea koulun arjen tavanomaisilla tukikeinoilla.  

Yleinen tuki

 1. tukiopetus
 2. joustava ryhmittely   ( osaamisen, oppimistyylin , aiheen mukaan)
 3. apuvälineet (sermit, opetusvälineet, )
 4. eriyttäminen:
  tehtävät ( määrä / laatu )
  työtila, ryhmäkoko = joustava ryhmittely
  työskentelyaika
  menetelmät
 5. avustaja
 6. tuplaopettajuus

TEHOSTETTU TUKI

 1. erityisopettajan tuki, samanaikais- tai rinnakkaisopetus
 2. tuplaopettajuus
 3. eriytetty materiaali
 4. oppimissuunnitelma
 5. pienryhmäopetus

ERITYINEN TUKI

 1. erityisopetussiirtopäätös,   HOJKS
 2. henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja
 3. terapia
 4. apuvälineet 
 5. pienryhmäopetus